Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ АВТОРІВ

«Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Укра­їнки» включено до переліку наукових фахових видань України (див. додаток 9 до наказу Міністерства освіти і науки України № 241 від 09.03.2016 р.), у яких можуть публікуватися ре­зультати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора чи кандидата наук із фізичного виховання та спорту.

Журнал відкритий для вільного користування. Відповідальність за науковий зміст статті покла­дається на автора. Журнал відображено в базах даних Національної бібліотеки України імені В. І. Вер­надського.

У журналі публікуються статті за такою тематикою:

 1. Історичні, філософські, правові та організаційні проблеми фізичної культури.
 2. Технології навчання фізичної культури.
 3. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення.
 4. Лікувальна фізична культура, спортивна медицина й фізична реабілітація.
 5. Олімпійський і професійний спорт.

Вимоги до статей

У правому кутку сторінки – ім’я та прізвище автора, у лівому – УДК.

Посередині сторінки – назва статті, організація й місто, у кінці – список використаної літератури (не більше десяти джерел, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті, рекомендовано посилатися на фахові видання СНУ ім. Лесі Українки), анотації та ключові слова українською, ро­сійською й англійською мовами. Анотації включають ім’я, прізвище автора, назву статті, органі­зацію, текст анотації. Обсяг кожної анотації – 0,5 сторінки згідно з вимогами, викладеними нижче. Автори зарубіжних країн подають анотації російською та англійською мовами. Таблиці й рисунки – не більше двох. Обсяг статті – від восьми до 12 сторінок (через 1,5 інтервала). Розміри полів: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху й знизу – 2 см.

 До друку приймаються статті, які відповідають таким вимогам:

Постановка наукової проблеми та її значення й зв’язок із важливими науковими чи практичними завдан­нями.

Аналіз досліджень цієї проблеми, у яких започатковано її розв’язання та на які спирається автор; виділення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрі розкриває означена стаття.

Формулювання мети й завдань дослідження.

Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження.

Висновки та перспективи подальших досліджень.

Після тексту статті повинен міститися пристатейний список використаних джерел.

Усі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку відповідний елемент має бути вилучений. Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор DOI (http://www.doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.

Список літератури повинен містити достатню кількість сучасних (за останні п’ять років) джерел за проблематикою дослідження.

До списку потрібно включати наукові статті українських і зарубіжних авторів.

Допускається посилання на власні праці авторів статті (самоцитування), але не більше ніж 25 % від загальної кількості джерел.

Якщо текст статті українською/російською мовою, то список літератури повинен складатися з двох частин: «Джерела та література» і «References».

Перелік посилань «Джерела та література» – це бібліографічний опис джерел, використаних під час підготовки статті, виконаний мовою оригіналу та оформлений відповідно до ДСТУ 8302:2015: Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (http://lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).

При цьому, якщо в переліку використано джерела іноземною мовою, їх не потрібно перекладати українською/російською.

«References» – це дубльований перелік посилань «Джерела та література», оформлений за стандартом APA (http://www.apastyle.org/) англійською мовою (та/або із застосуванням транслітерації).

Назви кириличних джерел потрібно транслітерувати, далі у квадратних дужках подавати переклад.

Онлайн-конвертер: http://translit.kh.ua/#passport (Паспортний КМУ 2010). 

Для створення бібліографічних записів посилань для переліку «References» скористайтеся ресурсом:

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редкол. : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково- технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – Київ : УБА, 2016. – Електрон. вид. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 117 с. – ISBN 978-966-97569-2-3.

Вимоги до анотацій

Викладаючи основні факти в анотаціях, потрібно дотримуватися хронології статті й викори­стовувати її підзаголовки:

 • ім’я, прізвище автора, назва статті, організація;
 • актуальність;
 • завдання роботи;
 • метод або методологія проведення роботи (описуються у випадку, якщо вони вирізня­ються новизною або викликають інтерес із точки зору цієї роботи; в експериментальних роботах ука­зують джерела даних та характер їх обробки);
 • результати роботи (наводяться основні теоретичні й експериментальні результати, виявлені взаємозв’язки та закономірності);
 • висновки (можуть супроводжуватися рекомендаціями, оцінками, пропозиціями, гіпотезами, описа­ними в статті);
 • ключові слова.

Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та давати мож­ливість установити її основний зміст.

Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою. Використання комп’ю­тер­ного пере­кладу не допускається.

 

АВТОРСЬКА ДОВІДКА

Назва статті.

Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь та вчене звання, посада автора (-ів) (українською та англійською мовами).

Фото автора (-ів).

ORCID (цифровий ідентифікатор автора, що відрізняє Вас від будь-якого іншого дослідника,
підтримує зв’язок між Вами й Вашою професійною діяльністю. Отримати свій унікальний
ідентифікатор ORCID можна, зареєструвавшись http://about.orcid.org, https://orcid.org/register)

Місце роботи, навчання (українською та англійською мовами).

Поштова адреса, індекс.

Телефон, e-mail.  

Вимоги до подання

Усі подані матеріали повинні відповідати наступним вимогам.

 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.